Skip to content

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa pályázati kiírása magasabb vezető beosztás ellátására

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/B.§ alapján pályázatot hirdet Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:                                 teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:                 a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:                                 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése.

Az intézmény közfeladata: szociális közszolgáltatás

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, és nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • rendelkezzen:

– az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak szerinti felsőfokú képesítéssel

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlattal,

–      vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítése

–      az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek,

–      vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 év vezetői gyakorlat
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
 • B kategóriás vezetői engedély
 • idegen nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,
 • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,
 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, vezetői elképzelések,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezését adja pályázata tartalmának a pályázat elbírálásában, a kinevezésben közreműködő személyek általi megismeréséhez,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A vezetői beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mosonmagyaróvár Térségi Társulási Tanács elnöke Dr. Árvay István nyújt a 06/96 577-801 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás elnökének címezve Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.11.) A pályázatot „Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetői pályázat” jeligével ellátott zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó(ka)t a benyújtási határidő után a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa által létrehozott eseti bizottság – a jogszabályokban előírt határidők betartásával – meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Társulási Tanács az elbírálás határidejéig meghozza döntését.

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő első társulási tanács ülés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

– Társulás azon önkormányzatainak székhelyén a helyben szokásos módon, akik a     szolgáltatást igénybe veszik

–  Mosonmagyaróvár város honlapján: www.mosonmagyarovar.hu

–  Mosonmagyaróvár Térségi Társulás honlapján a www.mosonmagyarovarterseg.hu

–  a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán,